Certifikát
Naša firma BARRACUDA Slovakia spol. s r.o. je autorizovaný a výhradný distribútor výrobkov značky ARMASIGHT, Inc., U.S.A v Slovenskej republike.
Klikni pre viac informácií
...A UŽ VIAC NIČ NEPREHLIADNETE !!!

Kontakt

BARRACUDA SLOVAKIA s.r.o

Hlohová 27

920 01 Hlohovec, Slovensko

Telefón: +421 905 967 402

E-mail: info@barracudaslovakia.sk

Autorské práva.

Kopírovanie alebo využitie obsahu tejto stránky iným podnikateľským subjektom (resp. súťažiteľom) bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s autorom je prísne zakázané a napĺňa skutkovú podstatu nekalej súťaže uvedenej v § 44. ods. 1. a nasled. zákona č. 513/1991 zb. (Obchodný zákonník SR).

Osoby, ktorých práva boli v tomto prípade porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53. Obchodného zákonníka, požadovať od porušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného vyrovnania, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody za bezdôvodného obohatenia.
Obsah tejto stránky je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Kopírovanie a iné použitie obsahu tejto stránky, jej častí alebo iba priamo vybraných častí textu či obrázkov na priame alebo nepriame obchodné účely bez schválenia jej autorom je prísne zakázané.